Personakt Antavla

Olof NILSSON

komminister sogneprest. Blev 81 år.

Far:Nils ANDERSSON (<1520 - 1580?)
Mor:Märta ERIKSDOTTER (1540 - )

Född:1575-05-05 Alsen (Z).Mo, Alsen
Födelsedatumet är ett bland många som nämts. Ett andra datum är 1576 i maj. Ett tvivelaktigt datum som nämts är 1583.
 
Komminister:mellan 1601 och 1610 Alsen (Z). [1]
Komminister:1613 Norge (NO). [2]
Sogneprest:mellan 1614 och 1617 Norge (NO). [2]
Kyrkoherde:mellan 1620 och 1656 Offerdal (Z). [1]
Bosatt:1638 Trång, Alsen (Z). [3]Köpet av Trång stadfästes i tinget 1626-02-11 dock nämns han som herr Ola i Mo ännu 1637-02-07 i tingshandlingar. I tingshandling 1638 kallas han även för "Herr Ola i Trång" när han byter till sig ett ödesböle, Rijse som ligger i Undersåkers tingslag.
Död:1656-11-12 Trång, Alsen (Z). [4]

Äktenskap med Elin LARSDOTTER (1575 - 1628)

Vigsel:före 1598 Alsen (Z).de fick fem barn

Barn:
Olof OLOFSSON (1605 - 1645)

Noteringar

1444 Kyrkoherde Olof Nilsson
Blev 81 år.
Far: 2888 Kyrkoherde Nils Andersson (<1520 - )
Mor: 2889 Märta Eriksdotter (1540 - )
Född: 1575-05-05 Mo, Alsen fs (Z)
Födelsedatumet är ett bland många som nämnts. Ett andra datum är 1576 i maj. Ett mer tvivelaktigt datum som nämnts är 1583.
Komminister: mellan 1601 och 1610 Alsen fs (Z) 1)

Komminister: 1613 Beitstaden, Norge 2)

Sogneprest: mellan 1614 och 1617 Beitstaden, Norge 2)

Kyrkoherde: mellan 1620 och 1656 Offerdal fs (Z) 1)

Bosatt: 1638 Trång, Alsen fs (Z)
Köpet av Trång stadfästes i tinget 1626-02-11 dock nämns han som herr Ola i Mo ännu 1637-02-07 i tingshandlingar. I tingshandling 1638 kallas han för "Herr Ola i Trång" när han byter till sig ett ödesböle, Rijse som ligger i Undersåkers tingslag.
Död: 1656-11 Trång, Alsen fs (Z)
Begravd: 1656-11-23 Alsen fs (Z) 3)

Dnca 25 Trinit graff fæstede ieg H Olluff i Trång i Alsne.

________________________________________
Familj med 5229 Elin Larsdotter (~1575 - )
Vigsel: före 1598
Barn:
Måns Olofsson (1598 - 1692)
3024 Nils Olofsson (1604 - >1664)
2614 Olof Olofsson (1605 - 1645)
Agnes Olofsdotter (- >1675)
Kerstin Olofsdotter

________________________________________
Familj med 1445 Märit Hemmingsdotter
Vigsel: före 1629
Barn:
Elin Olofsdotter (1629 - 1719)
Isak Olofsson (1639 - 1684)
Märit Olofsdotter (1642 - 1727)
722 Olof Trangius Olofsson (1647 - 1688)
Kerstin Olofsdotter (1652 - 1728)

________________________________________
Noteringar
Herr Oluf rymde till Tröndelagen 1611, då svenskt krigsfolk ryckte in i Jämtland. Han ägde jord i Stod och var sogneprest 1614 (förde där namnet Jamt). Han tog där emot inventariedokumenten av företrädarens herr Daniels änka den 29 mars 1614, enligt hans egen anteckning i ett Missale Nidrosiente. Som pastor i Beitsaden vidimerar han en översättning av ett ärkebiskopsbrev av 1346 rörande Alsen. Han synes ha återvänt till Jämtland 1617. På ting i Alsen 4/4 detta år krävde han upplysningar om det odelsgods i Hov i Alsen, som bort tillhöra hans syster Årsillas i Smedsåsen barn. Ännu 1624 ägde han jordgods i Innherad, i Vassaunet i Egge, i Kukudalen i Beitstaden och i Holom i Sparbu i Norge. Eftermälet i kyrkoboken är: en jordälskande man. Dörutom Mo och Trång ägde han i Sverige hemman i Åse, Alsen, i Västerstavre, Offerdal, i Ris och Högen, Mörsil, i Verkön, Norderö och hade del i laxöringsfisket i Ytterån. Som pant för korn i hungerår fick han skattefisket i Ljungdalen i Hede. I bygdetraditionen framstår herr Oluf som wittenbergslärd och trollkunnig. En son Israel omnämnes 1649. Den 9 september 1649 absolverade herr Oluf sin son Israel publice (gav honom offentig avlösning). Tidigare samma år hade han nekat sin sons barn dopet.
Israel kan vara en son i ett gifte mellan Elin och Märet. En släkttradition, återgiven i brev 1794, berätter följande: Gubben Ol. Nilsson skall, såsom hans avkomling den ärlige Frestadius i Mattmer berättar, varit så girig, att han icke nändes hålla sina söner till studier. Efter hans död kostade änkan på den yngste, som blev komminister O. Trangius senior. De äldre kommo mest i bondeståndet. En av dem skall, driven av nöden, stulit hos sin far och rymt till Norge, dit fadern skrivit att han borde hängas och fått svaret, att man då borde hänga honom för faderns förstudörr.(Suppl.).
Nedan angivna tingsprottokoll, daterat 1626-02-11, bevisar att Herr Ola är son till Nils Andersson.
Proffuer Niells hellissönn i Ellffm Aas paa Sinn Egenn och Sinn Broders Thörckell Hellissönns Wegenne Att S: Her NielIs j Offerdall for 40 Aar Sidenn Kiöptte ett Möllested i Eidz Aas i Offerdall Aff deris fader Hellie paa östereid for 2 Kiör Huilckett Kiöb de thill staar och Hiemller Hanns Sönn her Olle Niellssönn for OdelIs Arff och eijenndom: Jenns Beckenn och NielIs Gryttenn Widnner det Samme effter deris Sallig faders Oluff Laurssönns Ord.(JDL)
Enligt Carl Wangby så finns det ett pergamentsbrev som bekräftar att hustrun till Nils Anderson är syster till Hans Jämte Eriksson och att hon därmed är dotter till Erik Andersson. Likaså bekräftas att Olof Nilsson (Herr Ola i Trång) var son till Nils Andersson och hans hustru (Syster till Hans Jämte Eriksson).
1605 köper Herr Ola hemmanet i Mo, om 3 tunnl. skatte halva Mo av sina 3 systrar Ellen, Gulleff och Ursilla. Köpehandlingen är skriven på Kalvskinn.
År 1605 så löser sonen Olof ut sina syskon från gården i Mo och det återges på följande sätt:Wi Effters:te Ellen Nielsdotter, Guleff Nielsdotter, och Aarsilla Nielsdotter, Kiendis och for Alle giör Vitterligt, Att Wi med Woris Mandz vilja, Ja och sambthörke Nemblig Jon Andersson i Rise, Jon Hemmingsson och Erik i Smidzaas, kiärligen bundt och soldt haffner thill Woris kiäre Broder hedelig och Wellert Mand herr Olluff Nielsen i Mon Alle Woris Arfnegods, som Er paa oss huer en giuffuende parttt i hallfua Mon, hallva Skinnderönnet och Setterböllet ij Hogaas, och haffner hand giffuet derfor Thiugo och tre daler oss thill fullde Nöijde, saa Wi thacker hand gott for god Nöijacktig och Redelig betallning i Alle Maade - Thy Affhender Wi for:n Woris Arffvegods ifrå oss och opunder for:n Woris broder eller hans Arffvingar thill odill och Evinderlige egendom, med alld sin Rette thilliggelse som nu med Rette thilligger eller aff Aarills thid thilliget haffver. Inget render thagis i Nogen Made. War och dette Kiöb lagligen giordt udi disse Eptherskriffne Dannemandz Nervarelse och deras thill Widtne her om skreffvitt er, som er thill Ellin Niellsdotter kiöb, Hedelig och Wellertt Mand herr Anders Niellsen pastor i Offerdall, och Erik Nielsson i Wiken. Thill Gulleff Nielsdotter Kiöb, var for:n herr Anders Niellson och Niels Lauritsson i Rönde och Aarsilla Niellsdotters Kiöb var Hallvard i Rödningsberg och Anders i Aadberg. Dis thill ydermera Widnengsbyrd ombedes Wi forn Jon Andersson och Erik i Smidzaas samntt forn vinismande for oss thill Witterlighed och Widnisbyrd att ville beseigle. Actum Allttzen den 4 Novembris Anno 1605. Jon Andersson, Erik i Smidzaas, Anders Nielsson.
Proffuer Lennsmand Bennd Klug Att hannd paa Sin faster datters Kierstenn Birgers datters Wegnne Annamett Aff her Olle- € Niellssön Mou 2 thönnder god Kornn och Jacob Röningssberg proffuede Att hannd paa henndis broders Niells Birgerssöns Wegnne>ffter hanns egenn Begiering Annamede 2 thönnder God Kornn Aff for:ne her Oluff Niellssönn ij Semj och God försening paa deris Odeils Godz i Thronng Som for:ne her Oluff Niellssönn haffuer Sig thill Kiöbt och med Lanng Som opbud och dom stadfestett, Saa Att for :ne Börnn Ere her med Well thill fredz: ich beseglitt(JDB 1, sidan 210-211)
I tingshandling 1638-03-08, när Olof Nilsson i Röde av sin farbror Torkil i Kösta inlöser Högås för 20 riksdaler, Nämns Herr Ola som "dåvarande kyroherde i Offerdal" med hänvisning till tingshandling 1618 där Torkil i Kösta av Herr Ola i Mo inlöser Högås för 20 riksdaler. Tydligen var Herr Ola åtminstone "vice kyrkoherde".
Annandag jul 1631 skriver Herr Ola ett vittnes intyg i Jeppe Erikssons hus i Mörsil. (Se vidare Bengt Nilsson, Sällsjö).
I mantalsregister för år 1645 står Herr Ola antecknad för en gård i Trång och en i Åse. Gården i Mo står sonen Nils för.
Var en av dem som skrev på Brömsebrofreden 1645.
Kallad för "Herr Ola i Trång". Bonde i 2 byar.

________________________________________
Personhistoria
Årtal Ålder Händelse
1575 Födelse 1575-05-05 Mo, Alsen fs (Z).
<1598 Vigsel 5229 Elin Larsdotter före 1598.
1598 Sonen Måns Olofsson föds 1598 Mo, Alsen fs (Z).
>1601 Komminister mellan 1601 och 1610 Alsen fs (Z). 1)
1604 Sonen 3024 Nils Olofsson föds 1604 Mo, Alsen fs (Z).
1605 Sonen 2614 Bonde Olof Olofsson föds 1605 Mo, Alsen fs (Z) 4).
1613 Komminister 1613 Beitstaden, Norge. 2)
>1614 Sogneprest mellan 1614 och 1617 Beitstaden, Norge. 2)
>1620 Kyrkoherde mellan 1620 och 1656 Offerdal fs (Z). 1)
<1629 Vigsel 1445 Märit Hemmingsdotter före 1629.
1629 Dottern Elin Olofsdotter föds 1629 Mo, Alsen fs (Z).
>1637 Bosatt 1638 Trång, Alsen fs (Z).
1639 Sonen Isak Olofsson föds 1639 Trång, Alsen fs (Z).
1642 Dottern Märit Olofsdotter föds 1642 Trång, Alsen fs (Z).
1645 Sonen 2614 Bonde Olof Olofsson dör 1645 Mällbyn, Mattmar fs (Z) 4).
1645 Systern Elin Nilsdotter dör 1645 Rise, Offerdal fs (Z) 3).
1647 Sonen 722 Komminister Olof Trangius Olofsson föds 1647 Trång, Alsen fs (Z).
1652 Dottern Kerstin Olofsdotter föds 1652 Trång, Alsen fs (Z).
1656 81 år Död 1656-11 Trång, Alsen fs (Z).
1656 81 år Begravning 1656-11-23 Alsen fs (Z). 3)

________________________________________
Dokument


________________________________________
Källor
1) (Bygdén, Härnösands stifts herdaminne.)

2) (Suppl. = Supplement till herdaminne, B. Hasselberg)

3) (Olof Bertilssons kyrkobok 1636-1668)

4) (Dödboken)

("Jämtlands Reformator" Landsprosten Erik Andersson i Oviken, av Carl Wangby)

(Nils P:son Åslings släktkrönika från Mo och Trång och Åse och Alsen)

(JDL = Jämtländska domböcker och landstingsprotokoll del 1, sid. 211)

(Offerdals tingslag AI:1 sid. 97, 97v)
<< Startsida
________________________________________
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Gunnar Sjölander


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1575 Födelse 1575-05-05 Alsen (Z)
1580? Fadern Nils ANDERSSON dör omkring 1580 Offerdal (Z)
<1598 Vigsel Elin LARSDOTTER före 1598 Alsen (Z)
>1601 Komminister mellan 1601 och 1610 Alsen (Z) [1]
1605 Sonen Olof OLOFSSON föds 1605 Alsen (Z)
1610 Systern Ursilla NILSDOTTER dör 1610 Näskott (Z)
1613 Komminister 1613 Norge (NO) [2]
>1614 Sogneprest mellan 1614 och 1617 Norge (NO) [2]
1619 Halvbrodern Anders NILSSON dör 1619 Offerdal (Z) [5]
>1620 Kyrkoherde mellan 1620 och 1656 Offerdal (Z) [1]
1628 Makan Elin LARSDOTTER dör 1628 Alsen (Z)
1638 Bosatt 1638 Trång, Alsen (Z) [3]
1645 69 år Sonen Olof OLOFSSON dör 1645-02-23 Mällbyn, Mattmar (Z) [6]
1656 81 år Död 1656-11-12 Trång, Alsen (Z) [4]

Källor

[1]Härnösands stifts herdaminne
  
[2]Supplement till herdaminne, B. Hasselberg
  
[3]http://www.fam-sjolander.se/gunnar/p77e462e8.html
  
[4]Olof Bertilssons Kyrkbok 1626-1668
  
[5]http://www.fam-sjolander.se/gunnar/p466c04c0.html
  
[6]Sveriges dödbok 1901-2013